Verzekeringen

De uitgebreide schoolverzekering, door het schoolbestuur onderschreven, dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schoolactiviteiten. Deze waarborg dekt de ongevallen die een leerling veroorzaakt aan derden, wanneer de leerling onder het toezicht staat van de school. Hij geldt bij andere schoolactiviteiten zoals uitstappen (zelfs tijdens de vakantieperiode en in de gehele wereld).

De ongevallen door de leerlingen veroorzaakt aan derden op de weg van en naar de school zijn niet gedekt. Hiervoor kan men een beroep doen op de persoonlijke familiale verzekering.

De objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing is opgenomen – vergoeding van de slachtoffers (leerlingen) na een brand of een ontploffing.

Opgelet!
De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering wordt uitgesloten (vb. bromfietsverzekering …).

Persoonlijke ongevallenverzekering en terugbetaling medische kosten

Deze waarborg houdt een terugbetaling in van medische, chirurgische, farmaceutische, radiografie-, orthopedie- en hospitalisatiekosten … beperkt tot 1 maal het barema RIZIV (maximum € 24 789,35 niet geïndexeerd basisbedrag) en geldt: voor alle schoolactiviteiten: d.w.z. tijdens lessen, bezoeken, uitstappen, reizen georganiseerd door de school zowel in België als in de gehele wereld (ook tijdens vakantieperioden), op de weg van en naar sportmanifestaties. De schoolpolis voorziet ook een dekking bij overlijden, blijvende invaliditeit.

Opgelet!

Volgende situaties worden met een ongeval gelijkgesteld en worden bijgevolg gedekt:

Uitzonderingen worden vermeld in de schoolverzekeringspolis artikel 44.1.b. Deze polis ligt ter inzage op de school.

De leerlingen kunnen in volgende gevallen GEEN beroep doen op de schoolverzekering:

Buso Mariadal